รูปแบบบริการ

บริการงาน สืบติดตามพฤติกรรม

 • ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรส หรือ บุคคลในปกครอง
 • พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ
 • สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เพจเจอร์ ยานพาหนะ
 • ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือ ประวัติการทำงาน หรือ สืบเบื้องหลังบุคคล
 • ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคล หรือ สถานที่ หรือ ยานพาหนะ
 • สืบหาหลักฐาน หรือ พยานเพื่อฟ้องคด ีหรือ สู้คดี
 • สืบหาบุคคลสูญหาย หรือ หลบหนี หรือ สืบหาทรัพย์สิน
 • พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
 • สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
 • สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

บริการงาน สืบเพื่อธุรกิจ

 • แหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
 • สอบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
 • หาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
 • ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
 • ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
 • ตรวจสอบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
 • สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหายของบริษัท
 • สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
 • สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

บริการงาน สืบเพื่อหน่วยราชการ

 • ตรวจสอบพฤติกรรม นักการเมือง และ ข้าราชการ
 • สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหายเลือกตั้ง
 • สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

บริการงาน สืบทั่วไป

 • รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต
 • รับฝึกสอนนักสืบเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะ